سه‌شنبه, 21 آبان 1398

  • اخذ درخواست بهره بردار با ذکر محدوده برداشت، نوع برداشت، سابقه برداشت
  • ارسال تصویر مجوز برداشت از منابع آب سطحی (شامل سوابق در امور مشترکین شرکت، پروانه موقت آبیاری و ...)
  • بررسی درخواست های وصول شده توسط امور مشترکین شرکت آب منطقه ای با سوابق موجود
  • محاسبه میزان برداشت و بدهی های احتمالی ثبت شده در نرم افزار امور مشترکین شرکت.
  • صدور قبوض آب بها سنواتی و جاری مشترک
  • پرداخت قبوض آبهای صادر شده
  • ثبت قبوض پرداختی در نرم افزار امور مشترکین