چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:297

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 287

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:287

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:564

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:321

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 361

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:361

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:387

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:490

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:494

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:434

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 429

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:429

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:354

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:424

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 435

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:435

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:611

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:398

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:449

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:494

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 510

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:510

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:344

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 439

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:439

« 1 2 3 » صفحه: