چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:30

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:28

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:417

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:391

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 694

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:694

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:412

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 488

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:488

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:513

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 633

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:633

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:597

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 567

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:567

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 561

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:561

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:434

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:528

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 526

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:526

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 697

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:697

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 486

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:486

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:546

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 590

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:590

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:627

« 1 2 3 » صفحه: