سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:387

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:363

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 659

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:659

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:385

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 457

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:457

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 473

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:473

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 594

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:594

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:570

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:534

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:529

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:419

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 503

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:503

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:504

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 678

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:678

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:462

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 524

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:524

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:570

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:597

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 400

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:400

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 507

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:507

« 1 2 3 » صفحه: