دوشنبه, 29 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:339

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 327

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:327

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:612

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 352

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:352

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:406

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:426

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 541

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:541

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:532

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:482

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 477

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:477

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:391

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 463

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:463

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 468

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:468

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 645

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:645

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:433

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 489

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:489

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:527

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:550

5 مرمت و بازسازی تاسیسات برقی و احداث شبکه و روشنایی محوطه داخلی سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:369

29 خرید،نصب ،راه اندازی و بهره برداری از دیتالاگرهای درون چاهی محدوده های ریز و دیر-کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:474

« 1 2 3 » صفحه: