دوشنبه, 29 مهر 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تقدیر از مدیر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

در جلسه توسعه مدیریت شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر که با حضور مدیرعامل و دیگر معاونین و مدیران این شرکت برگزار گردید، از خانم سیده سمیه ابطحی، مدیر حقوقی این شرکت...

هر هفته: اﻟﻒ_ب_اﯾﺮان

ﭘﻮﯾﺶ اﻓﺘﺘﺎح هفتگی ﻃﺮح های ﺑﺰرگ و مهم ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﺗﺎ...

در 6 ماهه دوم ﺳﺎل 98 ﺗﻌﺪاد 227 ﭘﺮوژه ﺑﻪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری 33174 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در 31 اﺳﺘﺎن به اﻓﺘﺘﺎح و بهره ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.

معاون عمرانی استاندار: سد خاییز از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری...

دکتر مهرداد ستوده در بازدید از سد خاییز بر اهمیت نقش این سد در رونق کشاورزی شهرستان تنگستان تاکید کرد.

شروع عملیات بتن ریزی بدنه سد باغان

با تکمیل سیستم انحراف آب و دایک جانبی سد باغان، عملیات بتن ریزی بدنه سد با حضور مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر آغاز شد.