چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس شهید سلیمانی 2
دفاع مقدس شهید سلیمانی
الف ب ایران
هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

تغییرنام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

 

گردش کار: متقاضی درخواست خود را مبنی بر تغییرنام به اداره شهرستان مربوطه می دهد که پس از اخذ هزینه کارشناسی، کارشناس به محل مراجعه و گزارش تهیه می نماید و بعد پرونده به کمیسیون ارسال می گردد که پس از موافقت کمیسیون پروانه بهره برداری تمدید و تغییرنام داده می شود.

 

قوانین مربوطه: قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 29/3/63، قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389، آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه مصوب 28/1/90، قانون مدنی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه های صادره وزارت نیرو، قانون تسریع در برقی کردن موتور چاههای کشورزی مصوب 19/3/78، آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70، آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 ق.ت.عادلانه آب، قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/69، آئین نامه تشکیل هیئت های سه نفری و 5 نفری و وظایف و اختیارات آنها موضوع ...... 19 و 20 ق.ت.عادلانه آب، قانون حفظ تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/5/62 و آئین نامه اجرایی آن، آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/69، آئین نامه موضوع تبصره ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب، آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/73 و ماده واحده قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 8/12/80.

 

مدارک مورد نیاز: تقاضانامه، فیش کارشناسی، کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید، اقرارنامه محضری، تعهدنامه محضری، سند خرید و فروش و استعلامات مربوطه

 

متصدیان انجام کار: بایگانی شهرستان، کارشناس، بایگانی حفاظت، کمیسیون صدور پروانه ها و معاون حفاظت و بهره برداری

 

**در صورت تمیل به ارسال فرم درخواست به صورت الکترونیکی، به بخش خدمات الکترونیک در وب سایت مراجعه نمائید**