دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

تمدید و صدور مجوز برداشت از منابع آب سطحی

 

قوانین مربوطه: قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 29/3/63، قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389، آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه مصوب 28/1/90، قانون مدنی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه های صادره وزارت نیرو، قانون تسریع در برقی کردن موتور چاههای کشورزی مصوب 19/3/78، آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70، آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 ق.ت.عادلانه آب، قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/69، آئین نامه تشکیل هیئت های سه نفری و 5 نفری و وظایف و اختیارات آنها موضوع ...... 19 و 20 ق.ت.عادلانه آب، قانون حفظ تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/5/62 و آئین نامه اجرایی آن، آئین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/69، آئین نامه موضوع تبصره ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب، آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/73 و ماده واحده قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 8/12/80.

 

جهت صدور:

مدارک مورد نیاز: تقاضانامه، فیش کارشناسی، کپی شناسنامه و کارت ملی، اسناد مالکیت، تعهدنامه محضری و استعلامات مربوطه

 

متصدیان انجام کار: بایگانی شهرستان، کارشناس، بایگانی حفاظت، کمیسیون صدور پروانه ها، کمیته مدیریت منابع آب، معاون حفاظت و بهره برداری

 

 

جهت تمدید:

مدارک مورد نیاز: تقاضانامه و فیش کارشناسی

 

متصدیان انجام کار: بایگانی شهرستان، کارشناس، بایگانی حفاظت، کمیسیون صدور پروانه ها و معاون حفاظت و بهره برداری

 

**در صورت تمیل به ارسال فرم درخواست به صورت الکترونیکی، به بخش خدمات الکترونیک در وب سایت مراجعه نمائید**