شنبه, 30 تیر 1397

شماره تماس تلفنخانه شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر            33327002-077

                                                                                               077-33327205

نام حوزه

نام واحد

نام قسمت

خط داخلی

خط شهری

نام همکاران

 

حوزه مدیریت

مدیر عامل

مدیرعامل

103

33323481

رجائی

 

33333131

 

مشاور مدیرعامل

304

_

باشی زادگان

 

مسئول دفتر مدیرعامل

104

33323481

برغندان

 

33333131

 

حراست

مدیر حراست

308

33327699

33330238

یوسفی

 

حراست انفورماتیک

108

33330238

رضازاده

 

دفتر حراست

174

_

شجاع حسینی

 

کارشناسان حراست

117

_

سلامی

 

دبیرخانه حراست

108

33340484

باغبانی

 

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

175

33340905

جهانشاهی

 

مسئول رسیدگی به شکایات

179

33340905

بازدار

 

اداره حقوقی

مدیر اداره حقوقی

161

33326323

ابطحی

 

کارشناسان حقوقی

172

-

صادقی، آریانا

 

امور قراردادها

رئیس گروه قراردادها

118

33655114

کدخداپور

 

کارشناس قرارددها

119

_

سلیمانی

 

کمک کارشناس قراردادها

رهسپار

 

حوزه معاونت طرح و توسعه

معاونت

معاونت طرح و توسعه

306

33322727

محمدی

 

مسئول دفتر طرح و توسعه

106

33322727

صحرانورد

 

33320707

 

کارشناسان طرح و توسعه

کارشناس طرح و توسعه

141

_

تویل

 

عوض زاده

 

مجری طرح تغذیه مصنوعی

124

_

اردشیری

 

مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی

126

_

بحرانی

 

مدیر دفتر فنی و قراردادها

122

33320899

اسلامی پور

 

کارشناس رسیدگی و پیمان

127

_

ارمی

 
 

کارشناس رسیدگی و پیمان

171

_

زارعی

 

کارشناس رسیدگی و پیمان

فولادی

 

کارشناسان فنی

رئیس گروه فنی

142

_

اسلامی پور

 

مجری طرح سد باغان

راد

 

آرشیو فنی

125

-

صیادی

 

حوزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

معاون

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

165

33332372

علی پور

 

دفتر منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

157

33332372

مهندسی

 

امور مالی و ذیحسابی

مدیر مالی و ذیحسابی

302

33330826

پورشهنه

 

دفتر مالی و ذیحسابی

102

33330826

دهقان

 

کارشناس امور بانکی

173

___

وتین

 

کارشناس رسیدگی

 

اعتبارات طرح

159

___

تنگسیری

 

صدور اسناد طرحهای عمرانی

جمهیری

 

دفتردار طرحهای عمرانی

محمدیان

 

حسابرسی جاری

163

___

نثاری

 

امور بانکی طرحهای عمرانی

جان احمدی

 

کارشناس اموال

خسروی

 

بایگانی ذیحسابی

نعمتی

 

مدیر

مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه

150

33655115

بهمنیاری

 

کارشناسان  منابع انسانی، آموزش و رفاه

170

 

برزگر

 

عباسی

 
 

مدیر ندارکات و خدمات پشتیبانی

152

 

محبی

 

مسئول کارپردازی

151

___

تفضلی

 

متصدی امور کارپردازی

هنرمند

 

متصدی انبارداری

   

دبیرخانه

متصدی دبیرخانه

116

___

احمدی

 

متصدی دبیرخانه

 

ماشین نویسی

144

___

پیرینه

 

حفاظت و بهره برداری

معاونت

معاون حفاظت و بهره برداری

307

33340904

آزادی جو

 

دفتر حفاظت و بهره برداری

107

33340904

تاجدینی

 

کارشناسان حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

110

___

روئین تن

 

کارشناس تاسیسات آبی

132

___

بزمی

 

کارشناس تاسیسات آبی

 

کمیسیون فنی صدور پروانه

109

___

فردوسی فر

 

کارشناس حقوقی منابع آب

بهزادی

 
 

نثاری

 

مدیر هماهنگی امور آب شهرستانها

112

___

هنری- عباسپور

 

کارشناس حفاظت

 

بایگانی حفاظت و بهره برداری

111

___

محمودی

 

دولاح

 

کارشناسان خدمات و پشتیبانی

مدیر بهره برداری

132

___

چویلی

 

و نگهداری از تاسیسات آبی

 

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل

114

___

آذرپرا

 

کارشناس رودخانه و سواحل

حسن پور

 

کارشناس رودخانه و سواحل

صابری

 

رئیس گروه درآمد و امور مشترکین

113

___

درخشان

 

کارشناس درآمد و امور مشترکین

کشاورزی

 

کمیسون صدور چاههای غیر مجاز2

مدیر کمیسیون صدور پروانه چاههای غیر مجاز

123

33320992

شهرثابت

 

کارشناس حقوقی کمیسیون حفر چاههای غیر مجاز

123

33320992

حسینی

 

دبیرخانه کمیسیون حفر چاه

121

33320992

نادری

 

برنامه ریزی

معاونت

معاون برنامه ریزی

105

33323896

نصرتی

 

دفتر برنامه ریزی

305

33323896

زیرراهی

 

کارشناسان برنامه ریزی و بودجه

مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی

145

___

یاری زاده

 

کارشناس برنامه ریزی و بودجه

135

___

مستوفی

 

کارشناس منابع آب

135

___

محمدپور

 
 

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت

176

___

حسینی

 

اسماعیلی

 

رییس گروه آمار و اطلاعات مدیریت

153

33334416

لک

 

کارشناسان انفورماتیک

133

___

فقیه

 

منافی

 

حیدری

 

مطالعات پایه منابع آب

مدیریت

مدیر مطالعات

128

33329971

تقی زاده

 

کارشناسان مطالعات

رییس گروه آبهای زیرزمینی

137

___

کردوانی

 
 

رئیس گروه تلفیق و بیلان

131

_____

آل بهبهانی

 

رییس گروه آبهای سطحی

134

___

بهبهانی

 

موسوی

 

کارشناس الکترونیک

134

____

مشایخی

 

بانک اطلاعات مطالعات

131

___

شباک

 

ادارات تابعه

رییس اداره منابع آب شهرستانهای تابعه

اداره منابع آب دشتستان

___

34251701

نجاتی

 

اداره منابع آب جم

___

37632020

دنیادیده

 

37633141

 

اداره منابع آب دشتی

___

36224377

عباسی نژاد

 

36227660

 

اداره منابع آب کنگان

-

38225774

شریف زاده

 

اداره منابع آب گناوه - دیلم

___

33248550

جوکار

 

اداره منابع آب تنگستان

-

35226440

محمدی

 

اداره منابع آب دیر

-

35425774

زائری

 

 

 

اداره منابع آب عسلویه

-

37266932

عباسی نژاد