چهارشنبه, 26 دی 1397

       شرح وظایف :

  • پیش بینی برنامه زمانی انجام مطالعات و عملیات اجرائی طرحهای منابع آب
  • همکاری های فنی در نظارت بر حسن اجرای طرحهای منابع آب و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات.
  • اخذ اطلاعات بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی از شرکتهای بهره برداری و امور آب استانها،
  • جمع بندی، تجزیه و تحلیل و اظهارنظر کارشناسی در مورد آنها
  • جمع آوری اطلاعات آبهای زیرزمینی شامل تعداد چاههای حفاری شده و میزان برداشت آب از آبخوانها و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه آمار و اطلاعات تدوین شده از برداشت منابع آب، کمبودها و ارائه راه حلهای جبران کمبودها
  • بررسی قوانین و مقررات مربوط به حقابه بران در زمینه های آبهای سطحی، نظارت بر حسن اجرای آنها که بوسیله امور آب استانها و شرکتهای بهره برداری به اجرا در می آید.
  • دریافت اطلاعات تغییرات نوسانات حجم آب دریاچه های سدهای مخزنی حوزه عمل سازمان با همکاری قسمت بهره برداری از سدها و تاسیسات امور آب استانها و ارائه برنامه تدوین شده پیش بینی میزان و نحوه بهره برداری از مخازن سدها در فصول مختلف با توجه به میزان آب مورد نیاز شبکه های پائین دست و حجم آب قابل تامین.
  • دریافت اطلاعات از حوزه مطالعات منابع آب و امور آب استانها در مورد آب خوانهای مختلف در حوزه عمل سازمان، بررسی و اظهارنظر در مورد اجازه برداشت و یا ممنوعه نمودن دشتها
  • تجزیه و تحلیل آمار و گزارشات ماهانه عملکرد شرکتهای بهره برداری و امور آب استانها در زمینه بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، تلفیق اطلاعات مربوط به هر سه استان و تدوین گزارش کار ماهانه سازمان در این مورد و ارائه آن به معاونت برنامه ریزی.