چهارشنبه, 26 دی 1397

      شرح وظایف :

 

  • تهیه و تدوین دستورالعمهای مربوط به بهره برداری و کنترل میزان برداشت از منابع آبهای سطحی
  • تهیه مدلهای بهره برداری و تدوین نظام برنامه های بهره برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی
  • تهیه برنامه های لازم در جهت بهبود روشهای آبیاری و بالا بردن راندمان آبیاری
  • به روز نگاهداشتن برنامه وضعیت حقابه بران از منابع و حق اشتراک آبهای سطحی
  • همکاری در تهیه و تدوین آئین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب و تجدید نظر در مقاطع مورد لزوم در جهت تکمیل و رفع مشکلات احتمالی و انجام امور مرتبط با آن.
  • همکاری در نظارت بر انجام امور مربوط به مشترکین بزرگ
  • همکاری در تهیه و پیشنهاد حق اشتراک ها با توجه به آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها
  • برنامه ریزی بمنظور انجام عملیات تعمیر و نگهداری سدها و شبکه ها و درخواست گزارشات ادواری لازم از ادارات کل و شرکتهای بهره برداری
  • سایر اموری که طبق ضوابط از سوی مافوق ارجاع میگردد.