جمعه, 3 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
  درخواست آزمایش پمپاژ آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  صدور مجوز چاه به جای قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی