جمعه, 3 خرداد 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
   بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست برقی کردن چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست صدور پروانه المثنی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
   بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
1 2 صفحه: