پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
  درخواست آزمایش پمپاژ آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر نامه صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
   بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست برقی کردن چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تمدید مجوز آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  بررسی درخواست صدور پروانه المثنی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
بررسی درخواست تغییر روش حفاری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
   بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: